Categories

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Son Kullanıcı Sözleşmesi

Son Kullanıcı Sözleşmesi

Telif, Atıf ve Lisanslar

Telif, Atıf ve Lisanslar

Kullanmakta olduğumuz multimedya ve yazılım lisans ve atıfları

Çerez Kullanım Politikası

Çerez Kullanım Politikası

Codenfast ve Website Modülü Sistemlerinde Kullanılan Çerezler Hakkında Bilgiler

Gizlilik Sözleşmesi

25/01/2021

Last Visitor Date 02/12/2022 00:59:30

GİZLİLİK POLİTİKASI

1. TARAFLAR

Bu sözleşme, bu sistem / yazılım kullanıcılarının ve kurumlarının (burada bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) gizli bilgilerini korumak için Codenfast (buradan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) tarafından bir gizlilik sözleşmesi olarak imzalanmıştır. aşağıdaki koşullar ve temeller.


2. SÖZLEŞME VE YÜRÜRLÜK SÜRESİ

Bu sözleşme, uygulama / sistem kullanım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Müşteri tarafından feshedilmediği sürece; Taraflar arasındaki ticari ilişki devam ettiği ve sistem / yazılım kullanıldığı sürece bu sözleşme yürürlükte kalır. Yüklenicinin ve müşterinin gizlilik yükümlülükleri, tüm sözleşmelerin veya taraflarca imzalanan destek sözleşmesinin bitiminden itibaren BİR (1) yıl süreyle yürürlükte kalır.3. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLAMASI

Müşteri; Yazılı olarak hazırlanan tüm belgeleri ve yüklenicinin kendisine, çalışanlarına, bağımlı veya bağımsız temsilcilerine veya yüklenicinin incelediği, gördüğü veya duyduğu veya başka bir şekilde tanıdığı ile yaptığı tüm sonuçları ve konuşmaları içerir. Ayrıca müşteriye kendi alanında rekabet avantajı sağlayan her türlü bilgi, yöntem, teknik, uygulama sırasında yüklenicinin edindiği her türlü bilgi, yöntem, teknik, geliştirme bu kapsamda sayılır. Müşterinin malların alım satımına ilişkin tüm müşteri bilgileri de dahil olmak üzere Yüklenicinin yazılım aracılığıyla edindiği veya aldığı yedekleme dosyaları ile müşteri kısaca sahiplenmekte ve müşterinin koruması altındadır. Yüklenici ve müşteri. ve korunması gereken kamuya açık olmayan her türlü ticari bilgi.


4) GİZLİ BİLGİLER DAHİL OLMAYAN BİLGİLER

a) Halka açık bilgiler. "Halka açık bilgi", bilginin herhangi bir eylem veya kusurla halk tarafından bilinmesine neden olmayan bilgiler anlamına gelir.


b) Gizli bilgilerin ifşa edilmesinden önce ifşa edilecek tarafın hukuki tasarrufunda bulunan ve doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edenden alınmayan bilgiler.


c) Gizli bilgilerin ifşası konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın üçüncü bir şahıs tarafından yükleniciye ifşa edilen bilgiler.


d) Yürürlükteki kanun veya yönetmelikler veya mahkeme kararı, idari emir uyarınca açıklanacak bilgiler.


e) Müşteriden Yüklenici tarafından yapılan yazılım aracılığıyla alınan ve sadece yazılımın geliştirilmesi için kullanılacak her türlü bilgi.


f) Müşterinin çalışanları tarafından bilinen ve üçüncü şahıslarla paylaşılan bilgiler.


5. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLAMASI

Müşteri, gizli bilgilerini yükleniciye yalnızca ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde ifşa etmelidir. Yüklenici, müşterinin kendisine ifşa ettiği gizli bilgilerin eksik veya yanlış olmasından müşterinin sorumlu tutulamayacağını kabul eder.


Yüklenici, müşteri tarafından ifşa edilen bu gizli bilgiler;


İncelenmek üzere alınan verilerin ve yazılı ve görsel verilerin 3 ay süreyle korunmasından ve süre sonunda tekrar kullanılamayacak şekilde imha edilmesinden sorumludur.


Yüklenici'nin herhangi bir üçüncü şahsa bilgi vermeyeceğini ve / veya Müşteriden aldığı tüm bilgisayarlardaki bilgileri kamuya açıklamayacağını,


Aralarındaki ticari ilişkiler dışında doğrudan veya dolaylı olarak kullanmamak,


İşleri gereği bu bilgileri öğrenmesi gerekmeyen çalışanlarına, bağımsız bağımsız temsilcilerine, yüklenicilerine ve bunlara bağlı üçüncü kişilere bu bilgileri vermemeyi,


Karşı tarafın gizli bilgilerinin korunmasında da gizli bilgilerini korumada gösterdikleri özeni göstermek,


Bu bilgilerin, sadece öğrenmesi gereken işçilere, bağımlı veya bağımsız temsilcilere, ihtiyaç halinde ve çalışmaları nedeniyle, kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere, yalnızca karşı tarafın yazılı ön onayı ile ve kendileriyle sınırlı olarak verilmesi bilmem gerek; ancak, paylaştıkları kişileri bilgilerin gizliliği konusunda, bu sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal etmeyeceklerini ve yapmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını zaten kabul ve taahhüt ederler.


6. SÖZLEŞMENİN REDDİ

Yüklenici, Gizlilik Sözleşmesini dürüstlük kuralına uygun olarak yerine getirecektir.


7. MÜNHASIR HAKLAR

Tarafların her biri, kendileri hakkında gizli bilgi edinme hakkına sahiptir.


8. ALINACAK ÖNLEMLER

Yüklenici, müşterinin gizli bilgilerinin sorumlu olduğu kişiler tarafından sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğini fark ettiğinde, müşteriyi derhal ve yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.


Müşteri, yüklenici uygulaması, sistemi, özelliği, işlevi ve uygulamaları gibi yüklenici tarafından üretilen ve yürütülen hiçbir şey; İşçi ve alt işyerleri dışında, yüklenicinin izni olmaksızın herhangi bir nedenle başka bir kuruma gösterilemez.


Yükleniciye ait olmayan herhangi bir sunucu, bilgisayar ve diğer çevre birimlerinden, yükleniciye atanmış olsa bile sorumluluk müşteriye aittir ve müşteri, kendisine ait olması gereken tüm prosedürleri takip etmesi gerektiğini peşinen kabul eder. güvenlik sistemi.


9. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLAMASI

Yüklenici, müşterinin önceden yazılı izni olmaksızın bu bilgileri kanunda açıkça belirtilmediği sürece üçüncü şahıslara aktaramaz, dağıtamaz veya ifşa edemez.


İş ve Sistem gereksinimleri; anket, duyuru, stok durumu, stok ürünler ... vb. Yüklenici, sistemin kamuya açılmasına karar verilen sistemlerin kullanımından sorumlu tutulamaz.


10. DEVİR YASAĞI

Bu sözleşme veya buradaki herhangi bir hak tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye veya kuruma devredilemez veya devredilemez.


11. YETKİLİ MAHKEME

İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin ihtilafların çözümünde münhasır makamlar olduğunu kabul eder.


12. GEÇMİŞ ANLAŞMALAR VE DEĞİŞİKLİKLER

Bu sözleşme, özellikle gizlilik konusunda taraflarca daha önce yapılmış olabilecek tüm yazılı ve sözlü sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak tarafların karşılıklı mutabakatı üzerine yazılı olarak yapılabilir.


13. DİĞER HUKUK MADDELERİ

Tüm makaleler Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasında geçerlidir.


14. GEÇERSİZLİK

Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya hükmünün yürürlükteki yasalara veya ticari uygulamalara göre yasa dışı, geçersiz veya hükümsüz sayılması durumunda, bu madde ve hüküm bu sözleşmenin diğer maddelerine halel getirmeyecektir.