Categories

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Son Kullanıcı Sözleşmesi

Son Kullanıcı Sözleşmesi

Telif, Atıf ve Lisanslar

Telif, Atıf ve Lisanslar

Kullanmakta olduğumuz multimedya ve yazılım lisans ve atıfları

Çerez Kullanım Politikası

Çerez Kullanım Politikası

Codenfast ve Website Modülü Sistemlerinde Kullanılan Çerezler Hakkında Bilgiler

Son Kullanıcı Sözleşmesi

26/01/2021

Last Visitor Date 02/12/2022 00:59:31

Madde 1. Taraflar

Bu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), Codenfast Software ile Codenfast Software ("Yüklenici") tarafından sağlanan yazılıma / hizmetlere / hizmetlere ("Sistem") kayıtlı kişi / kullanıcılar / kurum / kurumlar ("Kullanıcı") arasında yapılır. . Sözleşme, Kullanıcının elektronik ortamda kabul etmesi ile yürürlüğe girecektir; Sözleşmede belirtilen usullere uygun olarak taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.


Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Sistem'in kullanımına ve Kullanıcı tarafından yayınlanan veriler ve web sitesine ("İçerik") ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Kullanıcı tarafından akdedilmektedir. Sistem kapsamında Sistem ve Sistem kullanımına ilişkin Yüklenici tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım şartları, kurallar ve koşullar da işbu Sözleşmenin ayrılmaz ve ayrılmaz bir parçası olup, içerdiği hak ve yükümlülükler ile birlikte, tarafların tüm hak ve yükümlülüklerini oluşturur.


Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Sistemden yararlanabilmek için Yüklenici tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak bu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün oluşturulması sırasında verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa, bu bilgiler derhal güncellenecektir. Yüklenici, Sistem veya Sisteme erişimin sağlanamamasından ve bu bilgilerin eksik veya yanlış olmasından dolayı bunlardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.


3.2 Kullanım lisansı, satış sözleşmesinde belirtilen lisans süresini ve kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla kullanıcıya yazılımı kullanma hakkı verir. Sistemin belirtilen süreden fazla ve belirtilen kullanıcıdan daha uzun süre kullanılabilir olması için kullanıcının yeni bir lisans veya ek bir kullanıcı lisansı satın alması gerekir.


3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı oluşturma hakkına sahiptir ve Kullanıcı hesabının Yüklenici tarafından askıya alınması veya feshedilmesinin ardından Kullanıcı tarafından ikinci bir hesap açılması yasaktır. Yüklenici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı hesabını açmayı reddetme hakkını saklı tutar.


3.4 Kullanıcının Sisteme Erişim, e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından sorumlu olacak olup, bu bilgilerin Sistem üzerinde kullanılması ile yapılan her türlü faaliyet Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır ve bunlardan doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk faaliyetler Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını veya herhangi bir güvenlik ihlalini fark ettiğinde, bunu derhal Yükleniciye bildirecektir.


3.5 Kullanıcı, Sistemi sadece hukuka uygun faaliyetleri için kullanacağını ve işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve içinde öngörülen diğer hüküm ve şartlara uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. Sistem. Kullanıcı, üçüncü kişilere hizmet vermeye yetkili olduğu sürece Sistemi üçüncü kişi adına kullanabilir. Bu bağlamda, kullanıcı, bu kişilerin de bu Sözleşmeye ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uymasını sağlayacaktır.


3.6 Kullanıcı, Sistemi çeşitli zamanlarda kullanmak üzere üçüncü bir şahsa ("Yetkili Kullanıcı") yetki verebilir. Yetkili Kullanıcı kim olacak ve Sistem içerisindeki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkili Kullanıcıların Sistemi kullanmasından sorumludur ve Yetkili Kullanıcıların Sisteme Erişimini her zaman kontrol eder ve Yetkili Kullanıcının Erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değiştirebilir veya iptal edebilir. Kullanıcı ile Yetkili Kullanıcı arasında Sistem'e erişim konusunda bir çelişki olması durumunda, Kullanıcı, Yetkili Kullanıcının Sistem veya İçeriğe erişimi ve erişim düzeyi ile ilgili kararı verecektir.


3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcının mülkiyetindedir ve İçerik ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Yüklenici, bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından sağlanan lisans kapsamında İçeriği kullanma hakkına sahiptir. Yüklenici, İçerik veya İçeriğin neden olabileceği herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz ve Yüklenici, içeriğin hukuka uygunluğundan, içeriğinin doğruluğundan, faturaların ödenmesinden, tahsilattan, mali durumdan sorumlu olmayacaktır. işlemler ve vergi bildirimi. Mali işlemler, vergiler ve diğer konularda ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması tamamen Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, Yüklenicinin İçeriği Sistemden ve sistemlerden ilgili mevzuattan ve özellikle mali düzenlemelerden kaynaklanan gerekliliklere bağlı olarak silebileceğini ve Bu kapsamda oluşabilecek zararlardan, veri kayıpları dahil olmak üzere yüklenici sorumlu değildir.


3.8 Yüklenici veya Sistem üçüncü şahıslar tarafından barındırılıyorsa, Kullanıcı bu üçüncü şahısların bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü, Sistemin, Sistemin veya diğer sistemlerin işlevselliğini tehlikeye atacak faaliyetlerde bulunmayacaktır. hizmetler veya Sistem sağlanır. Sistemin barındırıldığı sisteme yetkisiz erişime veya Sistemin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına, Sistemin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Sistemin üçüncü şahıslarına ve zarar verebilecek dosyalara yetkisiz erişime izin vermez. bunların yazılımları veya yasa dışı içerikleri (telif hakkı alınmış veya ticari sır niteliğindeki içerikler ve Kullanıcı tarafından kullanma hakkı olmayan diğer materyaller dahil), hizmetlerin sağlanmasında veya Sistemin çalıştırılmasında kullanılmayacaktır. Lan, sıradan kullanım için kesinlikle gerekli olmadıkça değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodunu oluşturmayacağını veya tersine mühendislik yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.


3.9 Kullanıcı, Sistem kullanımının aylık işlem ve saklama hacimleri dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Bu kısıtlamalar Sistem içerisinde belirtilecektir.


3.10 Kullanıcı, Sisteme yüklenen İçeriğin kopyalarını saklayacaktır. Yüklenici, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve prosedürlere uysa da, İçerik kaybının söz konusu olmayacağını garanti etmez. Yüklenici, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın, İçerik kaybından sorumlu değildir.


3.11 Yüklenici, işbu Sözleşmeye ek olarak "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi ve verileri saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Yüklenicinin Kullanıcı'da yer alan bilgileri yürürlükteki mevzuata göre yetkili makamlardan talep etmesi halinde ilgili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcıya ait bilgiler ve Kullanıcı'nın Sistem üzerinden yaptığı işlemler, Kullanıcı'nın güvenliği, Yüklenicinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bazı istatistiksel değerlendirmeler için kullanılabilir. Yüklenici ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgilerini paylaşma gibi istenen hizmetleri sağlamak için İçeriği diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, başka kullanıcıların İçeriğini kullanmak isterse, ilgili kullanıcıların onayını alacak ve İçeriği diğer kullanıcının verdiği onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veri tabanında sınıflandırılabilir ve depolanabilir ve bu tür verilerin Yüklenicinin gerektirdiği süre boyunca anonimliği, Kullanıcının performans değerlendirmeleri için ilgili kullanım ve işlem bilgileri, Yüklenici ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler . yapıldıktan sonra kullanabilecektir. Kullanıcı İçeriği ve diğer bilgiler Yüklenicinin kabul ettiği veya üçüncü şahıslar tarafından yurtiçi veya yurtdışındaki veri merkezlerinde saklanabilir.


3.12 Sistem ile ilgili teknik sorunlar olması durumunda, Kullanıcı, Yüklenici ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit etmek ve teşhis etmek için makul çabayı gösterecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacı devam ettiği takdirde gerekli destek Sistem, Sistem veya diğer uygun kanallar üzerinden sağlanacaktır.


3.13 Kullanıcı'ya Sistem üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) verilmesi durumunda, Kullanıcı bu iletişim araçlarını sadece hukuka uygun amaçlarla kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Ürün ve hizmetlerin satışı, diğer tarafın izni olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü şahısların yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar veya her türlü yasa dışı içerik dahil olmak üzere yasa dışı olan her türlü içerik dahil olmak üzere Sistemin amacı dışındaki materyaller . paylaşmak için kullanmayacak. Kullanıcı, Sistem üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişimde bunu yapma yetkisine sahip olduğunu taahhüt eder. Yüklenicinin, Sistem aracılığıyla yapılan iletişimlerin uygunluğunu veya Sistemin amaçlarına uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Sistem üzerinden erişilen veya Sistem ile bağlantılı olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları açısından Kullanıcı, Sistem üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken kullanma yükümlülüğünü yerine getirecektir. Yüklenici, Sistem aracılığıyla sağlanan iletişim araçlarını dilediği zaman kendi takdirine bağlı olarak kaldırma hakkına sahiptir.


3.14 Yüklenici, işbu Sözleşme ve eklerini önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın revize etme hakkına sahiptir ve bu hakkın kullanılması halinde, ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Sistemin bir sonraki kullanımında yürürlüğe girecektir. Kullanıcı bu tür değişiklikleri kabul etmezse, aşağıdaki şekilde bu Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.


3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve Sistem'in kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini tevdi edemez veya temlik edemez.


Herhangi bir şekilde herhangi bir üçüncü şahıs ile yaptığı Sözleşmeler


3.16 Kullanıcının, işbu Sözleşme ile Sistem kapsamındaki diğer hüküm ve koşulları ve bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerini ihlal etmesi durumunda, Yüklenici, Kullanıcı'nın üyeliğini askıya alma veya Kullanıcı statüsünü feshetme hakkına sahip olacaktır. bu şekilde Sözleşmeyi aşağıda belirtildiği şekilde feshedebilirsiniz. Böyle bir durumda Yüklenicinin bu ihlalden doğan zararları Kullanıcı'dan talep etme hakkı saklıdır.


Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı, Sistem'de beyan ettiği ücretleri eksiksiz ve eksiksiz olarak, Sistem'de beyan ettiği ödeme koşulları ve araçlarla ödeyerek sistemden yararlanabilir.


4.2 Kullanıcı, Sistem'de belirtilen süre boyunca Sistemi ücretsiz kullanabilir. Söz konusu deneme süresinin sonunda Kullanıcının üyeliği, hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar veya sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Sistemin ücretleri, ödeme koşulları ve geçerlilik tarihleri ??Sistemin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, üyelik paketini kendi takdirine göre yükseltebilir veya düşürebilir. Bununla ilgili talepler, Yüklenici tarafından aksi öngörülmedikçe, ilgili üyelik süresinin sonunda yapılacaktır. Kullanıcının üyelik süresi boyunca üyelik paketi ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcının üyelik döneminin sonuna kadar uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlangıcında geçerli olacaktır. Üyelik süresi içinde Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde herhangi bir iade yapılmayacaktır.


4.3 Kullanıcı tarafından sürenin bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmedikçe, Kullanıcının üyeliğindeki tüm ücretsiz hizmetler her sürenin sonunda kapatılacaktır.


4.4 Yüklenici, üyelik döneminin başında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı Kullanıcı tarafından sağlanan iletişim adresine iletecektir. Tüm faturalar, faturalı üyelik durumunda önceki üyelik dönemine ait ücretleri ve ön ödemeli üyelikler için sonraki üyelik dönemine ait ücretleri içerecektir. Kullanıcı, fatura tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde faturadaki ilgili tutarı ödeyecektir. Kullanıcı, ilgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden sorumludur.


Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Sistem ve Sistem üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaatler Yükleniciye aittir. İşbu Sözleşme kapsamında kullanıcıya, Sistemi ve Sistemi kullanması için kişisel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verilir. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm ve Sistem ile ilgili diğer hükümler, Sistem ve Sistemin hak ve menfaatlerinin Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, Yükleniciye, Kullanıcıyı, Sisteme erişmek, Sistemi kullanmak ve hizmet sağlamak için diğer amaçlarla Bilgi ve İçeriğe erişmek, kopyalamak, iletmek, saklamak ve yedeklemek için kullanma hakkını verir. Yüklenici, hizmet sağlama amacıyla İçerikle ilgili üçüncü taraf geliştiricilere alt lisans verme hakkına sahiptir.


5.2 Kullanıcı, herhangi bir nedenle ve herhangi bir nedenle, Sistem üzerindeki yazılımın kaynak kodunu kopyalama, değiştirme, çoğaltma, tersine mühendislik, derleme ve başka bir şekilde erişme veya Sistemden çalışma yaratma hakkına sahip değildir. Yüklenicinin açık yazılı izni olmaksızın, Sistem ile ilgili tarayıcı ve içerikleri herhangi bir şekilde değiştirmek ve Sistem'e veya Sistemden bağlantı sağlamak kesinlikle yasaktır.


5.3 Kullanıcı, Yüklenicinin (veya bağlı kuruluşlarının) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vb. Herhangi bir şekilde üstlenecektir. Kullanacak.


Madde 6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

6.1 Sistem kapsamındaki Sistem, yazılım ve diğer içerikler "OLDUĞU GİBİ" sağlanır ve Yüklenicinin Sistemin, yazılımın ve içeriğin doğruluğu, eksiksizliği ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü yoktur. Kullanıcı ayrıca, Yüklenicinin İçerik ile diğer Kullanıcı verileri arasındaki ilişkiye bağlı olmadığını da anlar ve kabul eder. Yüklenici, Sistem kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu garanti etmez. Yüklenici, Sistemi 7 gün 24 saat erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmeyi hedeflerken, Sisteme erişim sağlayan sistemlerin çalışabilirliğini ve erişilebilirliğini garanti etmez. Kullanıcı, Sisteme erişimin çeşitli zamanlarda engellenebileceğini veya kesintiye uğrayabileceğini kabul eder. Yüklenici, bu tür engellemelerden veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


6.2 Kullanıcı, Sistem üzerinden Yüklenicinin kontrolü altında olmayan diğer web sitelerine ve / veya portallara, dosyalara veya içeriğe bağlantılar ve web sitesini veya bu bağlantıların operatörünü desteklemek amacıyla her türlü beyan veya garanti verebilir veya onun için e web sitesi veya içerdiği bilgiler. Yüklenicinin söz konusu bağlantılar üzerinden erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerik, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriklerinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.


6.3 Kullanıcı, Sistem üzerinden sunulan Sistemlere erişimin ve kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından sağlanan hizmetin kalitesine bağlı olduğunu ve bu hizmet kalitesinden kaynaklanan sorunlardan Yüklenicinin sorumlu olmadığını kabul eder.


6.4 Kullanıcı, yüklediği içerikten ve sitenin ve Sistemin kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, Sistem'in fikri mülkiyet ihlalleri, içeriği, kullanımı ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü iddia ve iddia (dava masrafları ve avukatlık ücretleri dahil) nedeniyle Yükleniciye yaptığını kabul eder.


6.5 Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, Yüklenicinin, kar kaybı, itibar ve itibar, tedarik harcamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sistemin kullanımından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai cezaları yoktur. ikame ürün ve hizmetlerin hasardan sorumlu olmayacaktır. Ek olarak, Tedarikçi ayrıca zımni garanti, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir açık veya zımni garanti sağlamadığını beyan eder. Yüklenicinin işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu, her halükarda, ilgili zarar tarihine kadar işbu Sözleşmeye tabi hizmetler kapsamında kullanıcı tarafından ödenen miktar ile sınırlı olacaktır.


6.6 Sistemin kötüye kullanılması veya yasadışı kullanımı veya yasadışı kullanımından doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.


6.6 Sistem, donanım veya işletim sistemi arızaları, Sistem tarafından sağlanmış olsa dahi telif hakları Sistem'e ait olmayan veritabanı yazılımları, iletişim tasarımı ve bağlantı hataları, elektrik sorunları, virüs bulaşmaları ve benzeri çevresel faktörler, diğer programlar ve kullanıcı hataları. ve yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz


6.7 Kullanıcı, yazılım belgelerinde belirtilen minimum teknik özellikleri kullanma lisansını aldığı yazılımı kuracak ve kullanacak bilgisayarlardan ve çevre birimlerinden sorumludur. Kullanıcı, Sistem'in yazılım-donanım ve / veya güncel olmayan sistem uyumsuzluğuna ilişkin maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını, Yüklenicinin sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri kullanım lisansı ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


6.8 Taraflar, Yüklenicinin Kullanıcıya yalnızca bu sözleşmeye konu yazılım için bir "kullanım lisansı" vereceğini, Kullanıcının üretkenliği, iş kaybı, gelir ve / veya karı, yazılımın yerelleştirilmesi nedeniyle oluşabilecek her türlü zararı, Yazılım ve verilerin kullanımı veya Yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı için Yüklenicinin herhangi bir zarardan (sözleşmeden doğan / haksız hareketle ilgili kayıplar) tazmin etmekle yükümlü olmayacağını önceden beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir. Herhangi bir şirket çalışanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, hizmet formu ve benzeri yazışmalar, yetkili kişilerce imzalanmış ek bir yazılı sözleşme olmaksızın taraflar arasında özel bir taahhüt olarak değerlendirilmeyecektir.


6.9 Yüklenici, hizmetleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doğrultuda ücretsiz verilen hizmetlerin sonsuza kadar sağlanacağını garanti etmez. Habersiz değişikliklerde, kullanıcı, değişiklik tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Yüklenici tarafından tahsis edilen formatta İçeriği 2 (iki) kez alabilir. İlan edilen herhangi bir değişiklikten önce ihtiyati tedbirlerin alınması Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.


6.10 Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen içerik; yasanın ihlali, ücretli olsa bile hizmetin veya ilgili içeriğin kullanılmasını engelleyebilir. Kullanıcıdan kaynaklanan zararları peşinen kabul eder.


6.11 Yüklenici, sözleşmeyi değiştirme hakkını saklı tutar.


Madde 7. Sürüm / Sürüm Değişikliği ve Bakım / Destek

7.1 Yüklenici, önceden bildirimde bulunmaksızın yazılımında ve yazılı belgelerinde değişiklik yapma ve yazılım ürünlerinin yeni sürümlerini ve sürümlerini yayınlama hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, bu yeni sürümü veya sürümü ve yeni yazılı belgeyi ancak fiyat listelerinde belirtilecek "yeni sürüme / sürüme yükseltme" bedelini ödeyerek veya "YILLIK BAKIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ" çerçevesinde yeni bir lisans satın alarak edinebilir.


7.2 Yeni bir sürümün veya piyasaya sürülen yazılımın mevcut sürümü veya sürümü, yeni sürümün veya sürümün yayınlanma tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle desteklenir. Ancak, programın işleyişi ile ilgili mevzuat değişiklikleri ve düzeltmeler ve yenilikler eski sürüm ve sürümlere uygulanmaz. Üç yıl sonra, eski sürüm veya sürüm üretimden çıkarılır. Üretim sürümleri ve sürümleri için Program CD ROM'ları, dokümantasyon ve destek hizmeti Yükleniciden alınamaz. Yüklenici, yeni çıkan sürüm veya sürümlerin MÜŞTERİ'nin mevcut donanım ve işletim sistemi ile çalışacağını hiçbir koşulda ve şekil ve şekilde taahhüt etmemektedir.


7.3 Yüklenici yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veri tabanı ve iletişim ağı yazılımları için destek hizmeti sağlamak ve bunlardan kaynaklanan sorunları çözmek Yüklenicinin görevi ve sorumluluğu değildir.


Madde 8. Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi

8.1 Bu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik olarak kabul edildiğinde yürürlüğe girecek ve aşağıda belirtildiği gibi taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.


8.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın bildirdiği e-posta adresine yazılı bir bildirimde bulunarak, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin bu Sözleşmeyi feshedebilir.


8.3 Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve gerektiği şekilde yerine getirmemesi ve diğer tarafın yapacağı yazılı bildirime rağmen bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilir. Söz konusu ihlalin Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Yüklenici, ihlal giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi durumunda, Yüklenici derhal yürürlüğe girmesi için Sözleşmeyi iyi bir sebeple feshedebilir.


8.4 Anlaşmanın feshi, fesih tarihine kadar doğan Tarafların hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşmenin feshi ile birlikte Kullanıcı o güne kadar oluşan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup, fesih tarihi itibariyle Sistem ve Sistemi kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin sonlandırılması durumunda Kullanıcı'ya herhangi bir iade yapılmayacaktır.


8.5 Kullanıcının hesabı 3 (üç) ay boyunca etkin değilse, Yüklenici bu Sözleşmeyi feshedebilir.


8.6 Kullanıcı hesabının yasal nedenlerle engellenmediği ve Sözleşmenin feshedildiği durumlarda, Yüklenici, İçeriğe 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır.


8.7 Yüklenici, bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece İçeriği veritabanlarında tutma hakkına sahiptir. Kullanıcının üyelik süresinin veya işbu Sözleşmenin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içerisinde Kullanıcı, İçeriği Yüklenici tarafından tahsis edilen formatta 2 (iki) kez alabilir. Yüklenici, bu sürenin bitiminden sonra ve farklı formatta ve / veya ücretsiz olarak sunulan bu tür talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Sistem altında belirtilecektir. Sistem, Kullanıcı'nın üyelik döneminden sonra veya bu Sözleşmenin sona ermesini takip eden 9. aydan sonra Sistem veri tabanından (geri alınamaz şekilde) veri silme hakkını saklı tutar.


Madde 9. Çeşitli

9.1 Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasadışılığı ve uygulanabilirliği, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ve geçerliliğini etkilemeyecektir.


9.2 Bu Sözleşme, ekleri ile tamamlanmıştır. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.


9.3 Kullanıcıya kayıt olurken bildirdiği e-posta veya Sistemdeki genel bilgiler yoluyla ulaşılacaktır. E-posta ile iletişim, yazılı iletişimin yerini alır. E-posta adresini güncel tutmak ve bilgi için Sistem'i düzenli olarak kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.


9.4 İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu Sözleşme ve eklerinden doğan ihtilaflarda başvuracaktır.